Το Εργαστήριο

Το «Εργαστήριο Μετάφρασης και Υπομνηματισμού Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας (ΕΜΥΕΛ) – Laboratory for Translation and Commentary οn Latin Literature (LATLIT LAB)» (ΦΕΚ Β 3001/20.09.2016) εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο πεδίο της λατινικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι:

  1. Η κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας και άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και άλλων Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
  2. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικείμενα αυτά.
  3. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους και συναφείς στόχους.
  4. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, μαθημάτων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  5. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς»